Infrastrukturministern vill effektivisera godstransporterna

Foto: Skogsindustrierna/Regeringen Karolina Boholm och Tomas Eneroth

Värna industrins konkurrenskraft och låt Sverige gå före och utgöra en permanent världsutställning för godstransporter. Det var några av inspelen från infrastrukturminister Tomas Eneroth vid en utfrågning av Skogsindustriernas Karolina Boholm.

Att industrin är viktigt för infrastrukturminister Tomas Eneroth stod klart när han deltog på Näringslivets Transportråds vårmöte den 26 april. Han berättade om regeringens arbete med effektiva godstransporter och den godsstrategi som snart kommer att beslutas om. Att Sverige inte tidigare har haft en godsstrategi är anmärkningsvärt, anser Tomas Eneroth.

Infrastrukturplanen är försenad 

Även den nationella planen för infrastruktur, där alla infrastrukturåtgärder beslutas, kommer att beslutas i närtid. Exakt när kunde ministern inte ge besked om och erkände samtidigt att den är något försenad.

Tomas Eneroth framhöll att han under hela sin politiska karriär alltid har varit mer intresserad av det som förenar än det som skiljer mellan partier. Därför har han varit med i att ta fram 17 blocköverskridande överenskommelser. Framåt funderar han på om inte även infrastrukturpolitiken bör vara en sådan för att öka samsyn och långsiktigheten i planeringen. Karolina Boholm spelade in att även den underhållsplan som Trafikverket tar fram skulle kunna något partierna gemensamt kunde enas om så att frågor om underhåll blir mer långsiktiga.

Löfte om investeringar och satsning på ny teknik

Ministern lyfte även fram ny teknik och digitaliseringen för att skapa fantastiska möjligheter och tillfällen att optimera transporterna.
– Det finns en möjlighet att få till bra logistikflöden med alla trafikslag, sa Tomas Eneroth.
Ambitionen är att Sverige ska bli en permanent världsutställning, ett föregångsland inom transportnäringen. Elvägar, platooning, 74 ton och självkörande fordon är några av de tekniker han nämnde.

Fossilfria transporter

Sveriges ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, men ministern menar att det inte ska åstadkommas genom att begränsa godstransporterna utan genom effektivisering och ny teknik. Infrastrukturministern är tydlig med att han vill ha konkurrenskraft och fossilfrihet samtidigt, och instämmer samtidigt i det Inspel till Godsstrategi som Industrirådet tidigare lanserat. Ministern menade att området rymmer en del målkonflikter men att vi behöver transporter för att Sverige ska fungera. Vi måste ha väl fungerande transportnät och vi måste göra dem smartare. Ministern lovade även att ha med konsekvensanalyser på skatter och avgifter, med vägslitage som ett tydligt exempel, i den kommande godsstrategin.
– Vi måste börja jobba så för att få konkurrensförutsättningar, sa Tomas Eneroth.

Transportköpare agerar tillsammans

Karolina Boholm var mycket nöjd med utfrågningen:
– Ministern lyfter industrin, konkurrenskraft och samverkan många gånger och jag upplever att regeringen lyssnar på industrins synpunkter. Den största nyheten var ändå att ministern verkar vilja införa ett logistikråd, något som vi har föreslagit i Inspel till Godsstrategin.

Med representanter från merparten av landets transportköpare i rummet kom även frågor om behovet att inte bara se över nya banor järnvägsnätet utan även bevaka noderna. Och riskerna att inte kunna ta del av digitaliseringen för att kunna skapa mer kapacitet på befintliga banorna.

Skogsindustrierna är en av initiativtagarna till Näringslivets Transportråd och är en organisation som samlar Sveriges största transportköpare och branscher med stora transportbehov. Utöver skogsindustrin ingår företag inom stålindustrin, gruvorna, kemiindustrin, detaljhandeln, livsmedelsindustri, teknikföretag och verkstadsindustrin.