Industrirådet överens om inspel till regeringens godsstrategi

Industrirådet, med fack och arbetsgivare inom industrin, är överens om inspel till regeringens godsstrategi. Rådet vill se en politik som främjar effektivare transporter, där trafiken men inte mängden transporter minskar. Det tjänar både klimatet och ekonomin på.

Debatt på Altinget: Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat

Idag arrangerades ett seminarium om Industrirådets inspel till godsstrategin i riksdagen. Karin Ewelönn, GS-facket, inledde med att konstatera att industrins behov inte har tillgodosetts tillräckligt vid infrastrukturplanering. Hon poängterade att Industrirådet vill se en politik som koncentrerar sig på att minska trafiken men inte transporterna.

Industrins vision för godstransporter är ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet. Politiken måste fokusera på att effektivisera transporterna och skapa incitament för innovation för minskad klimatbelastning.

På seminariet deltog företrädare för de olika transportslagen - Tågoperatörerna, Svensk Sjöfart och Biltrafikens Arbetsgivarförbund. De gav tummen upp för Industrirådets inspel och poängterade vikten av att tänka transportslagsövergripande. Det är genom en effektiv samplanering som vi får en stark infrastruktur för godstransporter.

Aleksander Zuza, IF Metall, lyfte en av de åtgärder Industrirådet vill se:
– Vi vill se en blocköverskridande överenskommelse om satsningar på godstransporter. Instifta ett Logistikråd med representanter för hela logistikkedjan.

Karolina Boholm, Skogsindustriernas transportdirektör, är sammankallande i Industrirådets Arbetsgrupp för transporter och infrastruktur och hon är glad över att inspelet mottogs positivt av närvarande riksdagsledamöter, myndigheter och intressenter.
– Fack och arbetsgivare är enade i att skapa bra konkurrenskraftiga förutsättningar för industrin i Sverige och där är transporter och infrastruktur en viktig pusselbit, säger Karolina Boholm.