Ny remiss: producentansvar för förpackningsinsamling

Regeringen skickade i mars ut en remiss med förslag på förtydligande avseende producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheten blir huvudregel.

Förslaget motiveras med att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället och enkel att använda för konsumenterna. Avfall ska utnyttjas som resurs och materialåtervinnas där så är lämpligt.

Remissen förtydligar också att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Kommunerna får samla in förpackningsavfall och returpapper endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet. Producenterna har även ansvar för förpackningsavfall som uppstår utanför bostaden t ex på stränder, i parker och andra offentliga miljöer där insamling också ska ske.

- Producenterna har glömts bort i förslaget – fokus läggs på konsumenterna. Genomförande av förslaget kan komma att påverka konkurrenskraften för industrin, säger Ingrid Haglind, direktör produkter och produktsäkerhet och ansvarig för remissvaret på Skogsindustrierna.

Insamlingssystemen ska transportera bort hushållens förpackningsavfall och returpapper från alla bostadsfastigheter fr o m 1 april 2025 men servicen ska höjas gradvis med start 2021 då 60% av alla bostadsfastigheter ska omfattas.

Dagens insamling av papper/ kartong och tidningar når idag höga nivåer, ca 75% respektive 90% återvinning i Sverige.

Remiss av promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper, Dnr : M2018/00852/R, ska vara besvarad senast den 18 maj 2018. Läs mer på regeringens webbplats