Nya skatteförslag slår fel för både miljö och industri

Foto: Fiskeby Board

Regeringen har utrett förslag på kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen skulle slå hårt mot svensk skogsindustri samtidigt som de är verkningslösa för miljön.

Ett betänkande om kväveoxidskatt, avfallsförbränningsskatt och ytterligare styrmedel utöver EU ETS har tagits emot av regeringen. Utredningen framhåller att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle styra bättre än dagens avgift men slå mycket hårt mot svensk industris konkurrenskraft och i synnerhet mot skogsindustrin. Utredningen presenterar ett lagförslag, men tar inte ställning till om befintlig avgift ska göras om till en skatt.

- Jag delar utredningens slutsats att en skatt skulle slå orimligt hårt mot skogsindustrin. Dessutom styr varken en skatt, eller dagens avgift på utsläpp av kväveoxider, företagens investeringar för att minska utsläppen, säger Christina Wiklund, miljödirektör på Skogsindustrierna och en av experterna i utredningen.

Christina Wiklund menar istället att det är när industrin går bra och kan investera i nya anläggningar som utsläppsminskningarna åstadkoms. Tillståndsprövningarna, som baseras på bästa möjliga teknik och en helhetssyn på miljöeffekter och åtgärder, är det bästa styrmedlet.

- En skatt på utsläpp av kväveoxider skulle hota utvecklingen av bioekonomin i Sverige genom att sluka medel som annars kan användas för utveckling av processer och produkter och ska därmed inte införas. Och dagens avgift på utsläpp av kväveoxider överför bara medel mellan branscher med olika tekniska förutsättningar att minska utsläppen och bör därmed avvecklas, säger Christina Wiklund.

Materialåtervinnare straffbeskattas

Utredningen konstaterade tidigt att en skatt på avfallsförbränning inte skulle ha någon styreffekt. Därefter fick utredningen, genom ett tilläggsdirektiv från regeringen, i uppgift att föreslå hur en sådan skatt kan utformas. För skogsindustrin får utredningens förslag som konsekvens att returpappersbruken som materialåtervinner använt papper för att göra nya produkter får betala skatt för att de bränner den plast som följer med returpapperet.

- Det är helt ologiskt att straffa verksamheter som har producentansvar för insamling och återvinning. Det skulle vara en fullständig suboptimering och gå emot ambitionerna om en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, framhåller Christina Wiklund.

Avslutningsvis bedömer utredningen att det inte behövs ytterligare styrmedel utöver det EU-gemensamma handelssystemet för koldioxid, EU ETS. Denna bedömning delas av Skogsindustrierna.