Axelsson har många poänger – men hans ekoskatt är en skatt på avstånd

Foto: Björn Leijon

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige har många bra förslag i sin debattserie i Dagens Industri om godstrafiken och hur den ska bli fossilfri. Men Karolina Boholm och Carina Håkansson har också några invändningar.

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige har många bra förslag i sin debattserie i Dagens Industri om godstrafiken och hur den ska bli fossilfri, 31/10-3/11. Vi instämmer i att i den "svenska debatten finns idag en tendens att ställa olika fossilfria transportlösningar mot varandra", att "inom godstransportsektorn är lastbilar, godståg och sjöfart beroende varandra" och att "de olika transportslagen har alla sina för- och nackdelar och kan inte klara sig på egen hand".

Däremot håller vi inte med om att "godstransporterna går åt fel håll". Godstransporterna ökar för att BNP-utvecklingen ökar och det är i sig något positivt. För övergång till bioekonomi behöver vi använda mer skogsråvara för olika ändamål, vilket förutsätter ett större transportarbete. Svenska produkter har dessutom generellt sätt lägre klimatavtryck än motsvarande icke svenska produkter, varför transporter av svenska produkter skapar nytta i hela världen. Export av skogsprodukter är export av klimatnytta. Vi är överens om målet med fossilfria transporter, men vi anser också att ett ökat transportarbete är positivt eftersom det betyder att svenska produkter är konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Transporter ska självklart vara effektiva och en bättre samverkan behövs. Svensk industri har länge arbetat med optimerade flöden för att minska trafiken eftersom miljö och ekonomi går hand i hand. Trafiken kan minska men inte transporterna.

Välkomnar debatt kring omlastning

Överflyttning till sjöfart och järnväg är en åtgärd för en fossilfri transportsektor och därför välkomnar vi nu en debatt kring omlastning, som Svante Axelsson öppnar upp för. Det är inte kostnaden för olika trafikslag som avgör valet av trafikslag utan kostnaden för ett helt logistikupplägg, inklusive omlastning. Kostnader för omlastning består också av tidsåtgång och skador på gods. Produktivitetsutvecklingen inom hamnar och terminaler har varit för låg. En möjlig lösning på detta vore en tydligare styrning från ägarna, som väldigt ofta är kommuner.

Ekoskatt - återigen en skatt på avstånd

Vi instämmer i att det finns ett glapp mellan den politiska retoriken och den ekonomiska verkligheten men vi anser inte att en kilometerskatt, klädd i det nya ordet ekoskatt, skulle styra på ett bättre sätt. Inte ens om den är en kraftigt differentierad ekoskatt per kilometer. Det Svante Axelsson föreslår är ändå en skatt per kilometer, alltså på avstånd, och inte en skatt som styr mot minskade utsläpp. En skatt på avstånd gör att tillgången på skogsråvara skulle minska. Svante Axelsson nämner Gävle som nordlig gräns för ekoskatten. Skog och biomassa finns i hela landet, inte bara norr om Gävle. Av tillväxten i skogen återfinns två tredjedelar i Svealand och Götaland. Det är med bland annat biodrivmedel, tillverkad från skogsråvara, som vi ska ställa om transportsektorn till att bli fossilfri. En avståndsbaserad skatt missgynnar den utvecklingen. Svante Axelsson nämner skatteväxling, vilket är bra, men intentioner vi sett hittills från Finansdepartementet är ingen skatteväxling utan ytterligare en skatt ovanpå dieselskatten och den kommande reduktionsplikten. Konsultföretaget PWC har visat i en studie att dieselskatten kommer att öka med 52 procent till 2024 på grund av den indexering som redan beslutats. Det behövs därför inget ytterligare styrmedel.

Myndigheter behöver mer kunskap om gods

Visst, "godstransportpolitiken har varit extremt eftersatt av ett antal regeringar". Nuvarande regering har dock insett detta och börjat arbeta för prioritering av näringslivets behov. Oavsett regering är det dock myndigheter som genomför politiken i praktiken och där behöver både verktyg och kompetens om gods utvecklas, ett exempel är de samhällsekonomiska kalkylerna som missgynnar gods. Transportköpare inom industri och handel driver på utvecklingen hos leverantörer men gör det i balans mot att vara konkurrenskraftig gentemot aktörer i andra länder. Varuägare vill minska utsläpp från transporter och vill medverka till överflyttning men upplever ofta att politiken och myndigheter inte lyssnar. Problemet brukar summeras i att gods inte röstar i val. Lösningar och förslag finns sedan länge och vi vill bygga ett fossilfritt Sverige. Vi ser därför fram emot att tillsammans vara en stark röst för godsets behov.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna