Låt metodutveckling för nyckelbiotoper bli klar och bra före omfattande inventering

Foto: Skogsindustrierna Liten granplanta i hand

Rätten att äga och bruka sin skog under rimliga villkor är grundstenen för ett aktivt skogsbruk, en hållbar skogsindustri och därmed för sysselsättning och välfärd i hela landet. Sverige har ett hållbart skogsbruk med principen frihet under ansvar. Det är detta självpåtagna ansvar som har gett de värden vi har i svenska skogar idag, såväl ekonomiskt som biologiskt.

Skogsindustrierna anser att det är olyckligt att nyckelbiotoperna utvecklats till symbolpolitik. En nyckelbiotop är inte en skyddsform, utan ett inventeringsresultat. Erfarenheten är att den använda metodiken fungerat dåligt i framförallt nordvästra Sverige.

Det är viktigt att inte inventera stora arealer med bristfällig metodik utan att ge den samverkansprocess som redan är igång tid att, med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet, utveckla en rättssäker metodik som faktiskt kan hitta och avgränsa okända skyddsvärda områden, dvs de högsta naturvärdena - inte all äldre skog i norra Sverige. Skogarna i nordvästra Sverige har höga naturvärden jämfört med andra delar i landet och därför är redan mycket stora arealer formellt och frivilligt skyddade. I det aktuella området är cirka 4 miljoner hektar mark och vatten formellt skyddat genom reservat och nationalparker, vilket motsvarar ungefär 25 % av det aktuella området. Till detta kommer frivilligt skyddade arealer.

Det är bra och helt nödvändigt att regeringen också skjuter till pengar för att inte skogsägare ska komma i kläm, men de föreslagna beloppen räcker bara till en bråkdel.

Linda Eriksson,
Ansvarig svensk skogspolitik
Skogsindustrierna