Klimatarbetet öppnar möjligheter för svensk skogsnäring

Den 9 juni deltog Mårten Larsson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna, i ett panelsamtal om hur EU:s klimatpolitik påverkar det svenska näringslivet. Det var Europaparlamentets informationskontor i Stockholm som samlade europaparlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Jakob Dalunde (MP) samt företrädare från regering, Naturvårdsverket och svenskt näringsliv.

Samtalet fördes mot bakgrund av EU:s åtagande i Parisavtalet och president Donald Trumps besked om att USA drar sig ur Parisavtalet. Företrädare från svenskt näringsliv ser till skillnad från USA:s president positivt på Parisavtalet. Samstämmigt uttrycktes att Sverige ligger långt fram och har möjlighet att utveckla ännu högre klimatambitioner, vilket också kan ge exportmöjligheter.

För EU gäller att man ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % till 2030 i jämförelse med 1990. För att lyckas ställa om vårt samhälle på ett sätt som minskar koldioxidutsläppen krävs en övergång till en biobaserad ekonomi. Svensk skogsnäring ser på EU:s klimatarbete som en möjlighet, snarare än som en utmaning eftersom detta ökar efterfrågan på förnybar råvara.

Kritik mot LULUCF-förslaget

Mårten Larsson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna, lyfter istället fram en annan utmaning som handlar om utformning av aktuell lagstiftning som Europaparlamentet och Europeiska rådet arbetar med just nu.

– Vi är kritiska till EU-kommissionens förslag om markanvändning och skogsbruk, det så kallade LULUCF-förslaget då det faktiskt innebär steg tillbaka när det gäller omställningen till en hållbar bioekonomi och på sikt ett fossilfritt samhälle, säger Mårten Larsson.

På en övergripande nivå är EU-kommissionens förslag bra men som förslaget är utformat just nu så skulle svensk skogsnäring i framtiden få förhålla sig till en EU-lagstiftning som riskerar att begränsa ett aktivt skogsbruk i stället för att stödja det.

– Därför arbetar vi just nu aktivt med att få EU:s lagstiftare att förstå vilka möjligheter skogsnäringen har att bidra till att milda klimatförändringarna. Ju mer förnybart material från skogen som kan ersätta ändliga resurser och fossila råvaror desto snabbare kommer vi att nå våra klimatmål, säger Mårten Larsson.