Förslag från miljöutskottets rapportör ett dråpslag för bioenergi från skogen

Foto: Martin Pluimers Bas Eickhout, miljöpartist från Nederländerna

Nu börjar det hetta till i förhandlingarna om EU:s förnybartdirektiv som förväntas kunna vara på plats i december. Rapportören i miljöutskottet i parlamentet driver en linje som är mycket ofördelaktig för bioenergin från skogen och för Sveriges möjligheter att nå sitt och EU:s mål. För att klara klimatutmaningen behöver vi använda alla fossilfria alternativ där bioenergi står för en viktig del.

Enligt dagens sätt att räkna har Sverige 54 % förnybar energi varav ungefär hälften är bioenergi. Rapportören föreslår nu att bioenergin från skogen ska bli mycket svår att räkna in i den förnybara energin samtidigt som man vill att Sverige ska bidra till EU:s mål med 70 % förnybar energi.

– Den här ekvationen går inte ihop. Om rapportörens förslag skulle gå igenom i miljöutskottet skulle det mesta av den förnybara energin från skogen inte längre räknas som hållbar. Samtidigt vill rapportören att Sverige ska ha ett av Europas högsta mål för förnybar energi, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

Förespråkar politisk detaljstyrning

Parlamentarikern bakom rapporten är Bas Eickhout, miljöpartist från Nederländerna (bilden). Medan EU-kommissionen föreslår ett mål på minst 27 % förnybar energi till 2030 föreslår han ett mål på 45 %. Samtidigt vill han försvåra användningen av bioenergi.

– I rapporten framgår det inte vilka medel Eickhout vill använda för att nå den högre målsiffran. Från Skogsindustriernas sida menar vi att all förnybar energi behövs för att klara klimatutmaningarna. Ställ inte de förnybara energikällorna mot varandra. Det gynnar enbart de fossila alternativen, säger Helena Sjögren.

De problem Eickhout skapar för bioenergin är att han vill koppla på krav på att skoglig biomassa endast ska räknas som hållbar om den klassificeras som avfall eller restprodukt från skog eller skogsindustri och om samtidigt allt har gjorts för att undvika påverkan på marken och biodiversiteten vid avverkningen.

– All avverkning innebär påverkan, så det gör det oerhört svårt att leva upp till. Vad gäller klassning som restprodukt sätter Eickhout gränsen snävt. Sågspån får till exempel inte räknas som restprodukt utan det menar han till 100 procent ska gå till framställning av massa vilket inte stämmer överens med verkligheten. Eickhout föreslår att EU ska lagstifta om kaskadanvändning av biomassa det vill säga om en bestämd prioritetsordning för råvaran. Industrin och marknaden utvecklar hela tiden hur råvaran används på ett effektivt sätt och vill inte se några bindande regler. Det skulle hämma utvecklingen och tillväxten av bioekonomin, säger Helena Sjögren.

Fler morötter än piskor från industriutskottet

Även industriutskottets rapportör José Blanco Lopéz, socialdemokrat från Spanien, har lämnat sin rapport.

– Blanco Lopéz rapport är betydligt mer positiv till förnybar energi från skogen och till en fossilfri framtid. Här är mer av morötter än piskor. Han för bland annat fram att de som producerar och använder egen grön el inte ska belastas med avgifter eller skatter. En sak jag vill flagga för dock är att det anbudsförfarande för förnybar el som föreslås skulle leda till att det svenska elcertifikatssystemet skulle behöva skrotas. Dessutom vill Blanco Lopéz ange exakt hur mycket användningen av förnybart i värme och kyla ska öka, när vi tycker att varje medlemsstat ska ha rätt att själva definiera detta utifrån sina egna förutsättningar, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.