6 miljoner till föreningen Trästad

Foto: Deromegruppen Konstruktion av takstolar

Föreningen Trästad Sverige får 6 miljoner av regeringen för att arbeta med att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

– När vi samlade branschens ledande aktörer för att diskutera åtgärder för hur träbyggandet kan öka ytterligare var enigheten stor om att kunskapen behöver öka. Trästad lyftes fram som en av de viktigaste organisationerna för att sprida kunskap om modernt träbyggande. Det är därför mycket glädjande att regeringen har hörsammat detta, kommenterar Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Regeringens bidrag till Trästad offentliggjordes när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och bostadsminister Peter Eriksson idag besökte företaget Sjötorpshus i Flen.

– Skogen har spelat en viktig roll i att lyfta Sverige ur fattigdom och byggt vårt välstånd och kommer att fortsätta göra det även i framtiden. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart eftersom skogen är en nyckel i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Peter Eriksson ser stora fördelar i det industriella byggandet:
– Industriellt byggande växer, med hjälp av nya forskningsresultat och med trä i stommarna. Allt fler bostäder kan därigenom byggas med lägre kostnader och mindre klimatutsläpp, sa bostadsminister Peter Eriksson.

Bidraget till föreningen Trästad Sverige är en åtgärd som stödjer arbetet med det nationella skogsprogrammet. Visionen för programmet är "Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". Föreningen Trästad Sverige får totalt 6 miljoner kronor, fördelade på två miljoner per år 2017-2019.

Sveriges Träbyggnadskansli var en drivande part bakom föreningen Trästads bildande och är idag aktivt i föreningens styrelse och dess arbetsutskott.