Ett steg närmare en cirkulär ekonomi i Europa

Foto: Skogsindustrierna Cirkulär ekonomi, kretslopp

I förra veckan tog Europa ytterligare ett steg mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vid en omröstning om nya avfalls- och förpackningsdirektiv framhöll EU-parlamentets miljökommitté vikten av biobaserade förpackningar. "Kommittén gick så långt att de uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra användningen av biobaserade, återvinningsbara förpackningar", säger Ingrid Haglind, som arbetar med produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

Det här är en positiv signal för skogsindustrierna. EU har börjat inse de förnybara råvarornas och produkternas roll i en cirkulär ekonomi.

– Vi får ständigt missionera om att träfibern är en förnybar råvara som ingår i ett evigt kretslopp med start i fotosyntesen. En träfiber klarar att återvinnas upp till sju gånger, sedan är den uttjänt. Då kan den bli bioenergi för uppvärmning och el. Vid förbränning bildas koldioxid. Den tas upp på nytt av växande träd, som kan användas för att skapa nya material och produkter och så fortsätter kretsloppet, säger Ingrid Haglind.

Kommissionen missar återanvändning

2016 antog EU en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Samtidigt uppdaterar man avfalls- och förpackningsdirektiven. Miljökommittén har nu genomfört sin omröstning. I mars röstar hela EU-parlamentet i frågan och parallellt pågår förhandlingar mellan medlemsstaterna genom ministerrådet. Bland annat diskuteras återvinningsmålen för förpackningar.

– För förpackningar av papper och kartong finns en relativt god samsyn om en nivå på omkring 80 %, vilket är ett högt men ändå nåbart mål. För förpackningar av trä är man mer oense. EU-kommissionen har föreslagit en nivå på 60-65 %. Detta är helt orimligt, menar Ingrid Haglind.

– Lastpallen är vår mest använda träförpackning och den återanvänds många gånger. Detta tar man dock inte hänsyn till i förslaget. Ett högt återvinningsmål runt 60 % styr mot att vi snarare ska skicka pallen på återvinning än återanvändning. Det är knappast klimatsmart. Sverige har heller inte en tillräckligt stor fiberindustri för att återvinna träförpackningar. Ett högt återvinningsmål skulle innebära att Sverige måste börja transportera träförpackningar till andra EU-länder för återvinning.