Forskningsproppen hyllar bioekonomin

Regeringen satsar på klimatet i forskningspropositionen. Cirkulär ekonomi och biobaserade produktionssystem ges central betydelse. – Proppen skickar många positiva signaler till skogsindustrin och andra biobaserade näringar. Smolken i glädjebägaren är att vi hade förväntat oss fler riktade satsningar på nya biobaserade material och produkter, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Med 3 miljarder kronor i aviserade investeringar når forskningspropositionen en godtagbar ambitionsnivå, med tanke på det tuffa ekonomiska läget i offentlig sektor. Flera viktiga forskningssatsningar kopplat till klimat- och samhällsutmaningar får finansiering. Regeringen vill koppla forskning och innovation till de fem samverkansprogrammen. För skogsindustrins vidkommande är samverkansprogrammen för cirkulär och biobaserad ekonomi respektive digitalisering och nya material centrala.

– Regeringens fokus på biobaserad ekonomi är så klart oerhört positivt för skogsindustrin. Bland annat skriver man att tillgången till biomassa är en nyckelfaktor i en framtida bioekonomi. Men jag hade gärna sett att propositionen hade innehållit fler satsningar för nya material. Vi hade till exempel hoppats på ett tydligt besked för den nationella forskningsplattformen, som flera av våra medlemsföretag står bakom och som är en långsiktig satsning på nya material av skogsråvara, säger Torgny Persson.

– Stärkt innovationsförmåga och nyttiggörandet av forskningen poängteras och det är viktigt för industrin. Vi välkomnar en förstärkning av forskningsinstituten och fortsatta satsningar för att stärka de strategiska innovationsområdena. Ett av dessa är BioInnovation, ett innovationsprogram som Skogsindustrierna är med och finansierar, fortsätter Torgny Persson.

Ytterligare ett positivt inslag i forskningspropositionen är ökat stöd till test- och demoanläggningar. För att nya idéer till produkter och processer ska kunna utvecklas och nå sin marknad behöver de först testas och demonstreras under verkliga betingelser.

Läs mer om forskningspropositionen på regeringen.se