Fokus på godstrafiken i infrastrukturpropositionen

Foto: Per-Johan Wedell Detaljbild järnväg

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade kommande infrastrukturproposition under en presskonferens i veckan. Hon aviserade ökade satsningar på framför allt järnväg och betonar att infrastrukturen måste stärkas i hela landet. Hon lyfte även fram vikten av konkurrenskraft för svenska företag och industrins betydelse genom att prioritera framkomligheten för gods.

Med kommentarer som "godsförseningarna utgör ett hot mot svensk konkurrenskraft", "godsets framkomlighet är en prioriterad fråga" och "uppmärksamma de gränsöverskridande transporternas betydelse" visade Anna Johansson att regeringen menar allvar med att ha fokus på näringslivets transporter.

Det är positivt att regeringen höjer ambitionsnivån och ger långsiktiga ekonomiska ramar som lägger grunden för ökade investeringar och underhåll för åren 2018-2029. Totalt föreslås en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med gällande infrastrukturplan. Den ökade ramen motsvarar drygt 8 miljarder kronor per år i ökade resurser till vidmakthållande och utveckling av transportsystemet under perioden. 

- Att fördubbla godstransporter på järnväg är möjligt och i visionen Järnväg 2050 har vi beskrivit vilka åtgärder som krävs för detta, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustrin vill öka järnvägstransporterna

Järnvägsfrågor har alltid varit ett prioriterat område för skogsindustrin, som är en av de största transportköparna av järnväg. Branschen har tydliga miljömål och en önskan om att transportera mer på järnväg. Den enskilt viktigaste åtgärden för att få bättre fungerande järnvägssystem är underhåll så att systemet bli tillförlitligt och tillgängligt.

Att regeringen ökar anslagen till underhåll med 47 procent är mycket bra. Regeringen satsar 125 miljarder under planperioden 2018-2029 på underhåll av järnvägen, medan tidigare infrastrukturproposition satsade 85 miljarder kronor.

Det behövs ännu större satsningar

- Samtidigt sa infrastrukturminister Anna Johansson vid presskonferensen att vi måste komma bort från dyrt avhjälpande underhåll till ett läge där vi har förebyggande underhåll. Tyvärr kommer inte regeringens satsning på underhåll att leda till det. Underhållsskulden kommer vara större i slutet av planperioden, kommenterar Karolina Boholm.

För att bibehålla dagens funktionalitet i järnvägssystemet anger Trafikverket att det behövs cirka 156 miljarder kronor samt ytterligare 36 miljarder kronor för eftersläpande underhåll. I infrastrukturpropositionen avsätts 125 miljarder, vilket betyder att efter planperiodens utgång kommer infrastrukturskulden ha ökat från 36 miljarder till 65 miljarder.

Andra viktiga satsningar i infrastrukturpropositionen är ökad användning av digitalisering och automatisering, vilket ger ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur. Även satsningar på bärighet och tjälsäkring är angelägna åtgärder som gynnar transporter i hela landet, i synnerhet på landsbygden. Med en satsning på bärighet och tjälsäkring blir det möjligt att ha full bärighet året runt på de vägar som ofta används av skogsindustrin.

Fakta

Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare. Branschen köper transporttjänster för 25 miljarder per år. Råvaran ska först ur skogen för förädling för att sedan transporteras som färdig produkt till kunder runt om i världen. Därför är god infrastruktur och trygga transportkedjor avgörande för oss.