Kommentar: Miljömålsberedningens slutbetänkande

– Det är glädjande att miljömålsberedningen föreslår en strategi för bioekonomi för att nå miljömålen. Det stärker den breda förankringen av en samhällsomställning för en hållbar utveckling, säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna, efter att ha tagit del av beredningen betänkande.

Idag kom Miljömålsberedningens slutbetänkande; "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige". Bioekonomin lyfts fram som viktig för att Sverige ska lyckas med att skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Beredningen pekar ut en ambitiös inriktning för svensk miljöpolitik och framhåller att vi ska satsa på de produkter som gör mest klimatnytta.
– Det skriver vi inom skogsindustrin gärna under på. Mest klimatnytta gör långlivade förnybara produkter med förmåga att binda kol. Därför ska Sverige satsa på ett ökat träbyggande och andra produkter med ett högt förädlingsvärde, säger Carina Håkansson.

– Inom skogsindustrin finns innovationskraft och vilja att driva tillväxt i världens bioekonomi. Företagen tar fram produkter som är nödvändiga i människors vardag. Efterfrågan styr, men konkurrenskraft och långsiktiga villkor är lika avgörande för ett välmående näringsliv. Vi ser därför mycket positivt på att beredningen vill satsa på innovativa produkter och tjänster som kommer ersätta fossila alternativ, fortsätter Carina Håkansson.

En utvecklad bioekonomi, med biobaserade råvaror från skog och lantbruk, kommer innebära ett ökat behov av transporter. Samtidigt siktar Miljömålsberedningen in sig på transporterna och vill att utsläppen av koldioxid i Sverige ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

– Transporterna är en stor utmaning. För skogsindustrin, som hämtar sin råvara långt ute i skogarna och transporterar de färdiga produkterna långt utanför landets gränser, är kanske utmaningen allra störst. Järnvägen måste rustas upp så att mer gods kan gå på järnväg och lastbilarna få lasta mer, så att vi får färre antal transporter, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna tillika ansvarig för att följa Miljömålberedningens arbete.

Beredningen vill se en uppföljning av koldioxidutsläpp kopplade till import och export.
– Här ska vi komma ihåg att även räkna med klimatnyttorna av vår export. När skogsindustrin exporterar 80 procent av våra produkter, exporterar vi också klimatnytta i form av förnybara produkter från en industri i världsklass, säger Helena Sjögren.