Gemensamma målbilder för god miljöhänsyn

Skogssektorn har enats kring målbilder om vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. Det manifesterades den 11 april med ett handslag mellan representanter för små och stora skogsägare, skogsindustrin, maskinentreprenörerna och Skogsstyrelsen.

– Det här är ett jättebra avstamp för en fortsatt dialog för att följa upp och utveckla målbilderna, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

För några år sedan blev det tydligt att Skogsstyrelsen och skogsbruket i sina uppföljningsarbeten hade olika syn på vad som ska uppnås i miljöhänsynen vid olika skogsbruksåtgärder. Därför har arbetsgrupper med alla parter inom skogsbruket, ideella organisationer och berörda myndigheter tagit fram sektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.

– Den svenska skogspolitiken bygger på att sektorn tar ett större ansvar än vad lagen kräver. Det här är ett sätt att tolka vad det är vi ska göra utöver lagens krav i miljöhänsynen, säger Linda Eriksson, ansvarig för svensk skogspolitik på Skogsindustrierna.

Hon tycker att dialogen som arbetssätt har varit mycket positivt och uppskattat av alla som varit med.

Arbetet med målbilderna har pågått under fem år och sammanlagt har ett 40-tal målbilder tagits fram inom fyra temaområden. De fyra senaste målbilderna är nu på remiss och rör sandtallskogar, kulturstubbar för att märka ut kulturlämningar, kommunikation vid områden som nyttjas för friluftsliv och rekreation samt hänsyn vid terrängkörning.

– Skogsbruket har visat stort engagemang för att ta fram målbilderna och implementera dem genom utbildning, säger Oskar Forsberg på Skogsstyrelsen som är ordförande för samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn.

Han påminner om att en viktig del i målbildsarbetet är att hålla dialogen levande.

– Det kommer ny kunskap och vi kan behöva revidera målbilder om vi ser att de inte fungerar som det var tänkt, säger Oskar Forsberg.

Magnus Kindbom är chef för LRF Skogsägarna och välkomnar de gemensamma målbilderna:

– Tidigare har det funnits oklarhet och det har skapat otrygghet. Skogsägarna är engagerade i naturfrågorna och vill göra rätt. Att alla parter nu utgår från samma sak gör det lättare att göra rätt.