Skogsbranden i Västmanland

Torsdagen den 31 juli startade en stor skogsbrand i Västmanland och det visade sig bli den största brand som inträffat i modern tid i Sverige då den omfattade en yta om ca 17 000 hektar. Branden har orsakat stora förluster för berörda markägare och i förlängningen för samhället.

Brand är en naturlig och viktig störningsfaktor för våra svenska boreala skogar men vi har de senaste 100 åren blivit väldigt duktiga på att förhindra och begränsa uppkomna bränder. Ett omfattande skogsvägnät gör det lätt att nå fram med släckningsinsatser. Skogsbruket har därför under de senaste årtiondena arbetat med kontrollerade hygges- och naturvårdsbränningar i syfte att främja brandgynnade arter eftersom vi i stort varit förskonade från skogsbränder.

Tidigare stora skogsbränder Sverige:

Bodträskfors 2006 brann 1900 hektar
Tyresta 1999 brann 450 hektar
Torsburgen 1992 brann 1000 hektar
Oskarshamn 1983 brann 650 hektar

Observera att vad gäller brandområdet har Skogsstyrelsen gått ut med information till markägare och allmänhet om att det är alldeles för tidigt att ge sig ut i brandområdet. Det kan ta flera månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Västmanland.

Hur mycket var skogen värd?

Det är inte möjligt att i dagsläget beräkna värdet på den skog som brunnit. Enligt Skogsstyrelsen fanns det drygt 2 miljoner skogskubikmeter i området.

Om all skog är totalförstörd beräknas det rena virkesvärdet omfatta ett nettovärde på flera hundra miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för samhället och kostnader för den enskilde individen, skogsägaren. Förhoppningsvis kommer det att gå att såga en hel del av det skadade virket och förädla till sågade trävaror. Massaveden och sågverksflisen kommer endast att kunna användas till brännved. En förutsättning för att det ska gå att såga det som sågas kan är att flisen får en avsättning på bränslemarknaden eftersom den inte kan gå till massa- pappersindustrin.

Brandområdet omfattar cirka 17 000 hektar. De som äger skogen inom området är:

• Aktiebolag (bland annat AB Karl Hedin, Sveaskog AB och Bergvik Skog AB) äger cirka 8 500 hektar
• Privata skogsägare, runt 100 brukningsenheter som tillsammans äger cirka 5 500 hektar
• Staten, bland annat Naturvårdsverket, äger omkring 1 750 hektar
• Övriga, exempelvis kyrkan, äger cirka 950 hektar

Regeringen har den 14 augusti beslutat om en utredning som ska utvärdera hanteringen av branden och i förlängningen stärka svensk krisberedskap och dra lärdomar av branden. Utredare är Aud Sjökvist, jurist och förnärvaranande generaldirektör och utredare inom regeringskansliet.

Satellitbild över brandområdet
Källa: Landsat 8, NASA/USGS. Bearbetning Metria

Kartbild med brandens förlopp
Källa: Länsstyrelsen Västmanland

Information kring släckningsarbetet:

Över 18 miljoner liter vatten fälldes över brandområdet
Närmare 300 personer från räddningstjänst, hemvärn, polis och Försvarsmakten har arbetat med släckningsarbetet.
Försvarsmakten har haft mellan fyra och tio helikoptrar i arbete samtidigt. Helikopter 10 (Super ¬Puma) har fällt 8 miljoner liter vatten i området med precisionsbombning av eldhärdar.
De fyra inhyrda Bombardier 415-planen från italienska och ¬franska räddningstjänsterna har fällt 10 miljoner liter vatten över lågorna när det brann som värst.
Källa : Ny Teknik

Läs mer här:

Skogsstyrelsen

Metria – satellitbilder

Kunskap direkt, Skogforsk

Naturvårdsverket