Uppstartsmöte för Utskott för skogsbrukets transporter

Timmerbil på väg

Sedan en tid har frågor kopplade till skogsbrukets transporter ökat i omfattning. Skogsindustrierna och branschen saknar ett tydligare forum där specifika frågor kopplade till transporter i samband med råvaruanskaffning kan lyftas och diskuteras mer detaljerat och i en bredare krets för att främja erfarenhetsutbyte.

Skogsindustriernas Transportkommitté har därför beslutat att skapa en undergruppering kallat Utskott för skogsbrukets transporter med syfte att vara en arena för transportfrågor inom skogsbruket.

Målet med utskottet är att vara ett forum för att skapa samarbete, sprida goda exempel, och dela erfarenheter inom branschen för att främja säkerhet, hållbarhet och konkurrenskraft.

Deltagare i gruppen bör bestå av logistikchefer, transportchefer, logistikansvarig eller som arbetar med råvaruanskaffning på något sätt i en ledande position antingen på sågverk, massa- och pappersindustrier eller i skogsbolagen. Deltagande i gruppen behöver inte vara fast utan kan skilja sig mellan gångerna vilket ger ett flexibelt deltagande med möjlighet att bjuda in ytterligare personer från företagen beroende av vilka frågor som ska diskuteras.


Frågor som kan komma att lyftas i utskottet är främst beroende vad branschen vill driva. Frågor som i dagsläget har lyfts är:

  • säkerhet vid lastning och lossning av vedråvara
  • vinterväghållning
  • enskilda vägar
  • virkesavlägg
  • transportförutsättningar vid barkborreangrepp eller stormar
  • underhåll
  • tjälrestriktioner
  • digitalisering av skogsbruket
  • forskningsprojekt med koppling till skogsbrukets transporter etc.

Även frågor kopplade till Skogsindustriernas Transportkommitté ska kunna
lyftas i gruppen för att sprida information tex BK4, kilometerskatt, underhåll, fossilfria transporter etc.

Skogsindustriernas Transportkommitté är fortsatt det forum där branschgemensamma prioriteringar kopplat till näringspolitik beslutas. Transportkommittén ansvarar för frågor som rör både färdigvaror och råvaror, och ledamöter i kommittén utses av Skogsindustriernas styrelse. Utskottet för skogsbrukets transporter är formellt en undergruppering till Transportkommittén.

Varmt välkommen till uppstartsmötet 2/11

Karolina Boholm, Transportdirektör, ansvarig för Transportkommittén, Skogsindustrierna

Jörgen Olofsson, Transportchef Stora Enso Skog, ordförande i utskottet för skogsbrukets transporter, samt vice ordförande i Skogsindustriernas Transportkommitté

Anmäl dig till marten.olof.larsson@skogsindustrierna.se