Hur IED kan bidra till Green deal?

Och vad är näringspolitikens roll i revideringen?

För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa är Industriutsläppsdirektivet (IED). I detta arbete har EU-kommissionen lämnat 180 förslag på förändringar. Detta seminarium fokuserar på förslagen kopplat till innovation, energi, klimat, cirkulär ekonomi och nya aktiviteter och sektorer för IED.

Program: 

  • Hur säkerställs att utformningen av det nya reviderade direktivet bidrar till tillväxt, konkurrenskraft, innovation och omställningsförmåga?
  • Hur ska Sverige agera för att IED ska kunna fortsätta bidra till miljönytta?
  • IED fungerar väl idag, hur undviks att det blir ett för komplext och överlappande regelverk?

11.30-11.45
Välkommen och kort introduktion av vad IED är idag och kan bli om EU-kommissionens revideringsförslag blir verklighet.

11.45-12.25
Panelsamtal mellan ordförande och vice ordförande i Näringsutskottet Lars Hjälmered (M) och Anna-Caren Sätherberg (S) samt Jenny Svärd/Svenskt Näringsliv.

Samtalet modereras av Eva Blixt/Jernkontoret.

12.25-12.30  
Avslutning

Webbinariet anordnas gemensamt av Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och IKEM

Webbinariet skickas ut till anmälda deltagare den 16 november. Anmäl dig här.