Guldkvisten 2020 till Kerstin Dafnäs

Titel: Ordförande Spillkråkan

Guldkvisten delas ut av Föreningen Skogen till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige och delades år 2020 ut till Kerstin Dafnäs.

På några årtionden har andelen kvinnliga skogsägare ökat från 25 procent till närmare 40 procent. De nya skogsägarna har inte alltid kunnat känna sig hemma i den sedan länge mansdominerade världen.

Kerstin Dafnäs gör en stor insats för att ge kvinnorna den position de ska ha och den roll som hela skogsbruket behöver. De senaste åren gör hon det som ordförande i Spillkråkan, ett nätverk för kvinnliga skogsbrukare. Där verkar hon för kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och med att stärka kvinnors roll i skogssektorn.

Med engagemang driver Kerstin föreningen framåt, inte bara för att ge de enskilda medlemmarna en självklar roll i skogen eller kvinnliga skogsägare i allmänhet ett större inflytande, utan även för att ge en ibland lite tafatt omvärld ett normaliserat förhållande till kvinnliga skogsägare.

Kerstin Dafnäs har en stor betydelse för att bättre ta vara på den kompetens och förnyelsekraft som ännu inte fångats upp i skogssektorn.