Våra experter i Almedalen

Skogsindustrierna kommer som vanligt att vara på plats under Almedalsveckan för att diskutera skogens och bioekonomis alla möjligheter.

Karolina Boholm är vår expert på transporter

Karolina diskuterar gärna allt som har med godstransporter och infrastruktur att göra. Vikten av rimliga styrmedel för regional tillväxt, omställningen av transportsektorn till fossilfritt och hur olika transportslag bäst samverkar är några frågor Karolina gärna tar sig an. Hon kan också prata om regeringens godsstrategi och nationella plan för infrastruktur.
Transport- & infrastrukturfrågor 

Linda Eriksson är vår expert på svensk skogspolitik

Linda argumenterar med goda belägg för att skiftet från fossilt till förnybart är viktigt för att minska planetens temperaturökning. Använd skogen för att snabbare byta ut olja, plast och betong mot biobaserade material. Hon har många goda exempel på hur ansvarsfullt svenskt skogsbruk inkluderar både biologisk mångfald och hållbar produktion – och diskuterar också gärna naturskydd, äganderätt och FNs hållbarhetsmål. Skogsbruk och virkesanvändning 

Helena Sjögren, expert på bioenergi

Helena kan mycket om en fråga som många gärna debatterar: om skogen räcker till för att biodrivmedel ska kunna ställa om den svenska transportsektorn till fossilfritt. Hon pratar också gärna om energieffektivisering. Hon berättar gärna om hur bioenergi blir till; ur restprodukter från den konventionella skogsindustrin och hur hon arbetar för att hållbar bioenergi ska gynnas i EU:s lagstiftning. Hon kommer också att kunna presentera en färsk rapport med beräkningar på hur mycket biodrivmedel den svenska skogen kan ge.
Bioenergi, biodrivmedel och energieffektivisering

Carina Håkansson

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

Carina leder branschens arbete med att driva tillväxt i världens bioekonomi. Hon har varit delaktig i arbetet med ett nationellt skogsprogram och är med i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi. Hon pratar gärna om lokal sysselsättning, skogsindustrins bidrag till Sveriges välfärd och BNP, bioekonomins nuläge och utveckling, fossilfrihet och vikten av långsiktig tillgång på skogsråvara.
Leder Skogsindustriernas arbete

Anna Holmberg, energiexpert

Anna vill gärna diskutera energi- och klimatfrågor, utsläppshandel och påverkansarbete inom EU.

Anna driver bland annat att förnybar energi ska gynnas i europeisk lagstiftning. Frågor om elnät och ersättning för indirekta koldioxidkostnader för svenskt näringsliv är också ämnen som hon gärna tar sig an. Energi, el och utsläppshandel

Magnus Berg, Näringspolitisk chef

Magnus har lett arbetet med att ta fram skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Den har en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället; inte bara genom att själva nå noll utan också för att andra sektorer är i behov av råvaran från skogen för att lyckas sänka sina utsläpp. Han pratar gärna tillgång, efterfrågan, målkonflikter, möjligheter och vikten av att marknaden själv ska styra vilken användning av skogsråvaran som ger störst värde för både konkurrenskraften och klimatet. 
Näringspolitik och fossilfrihet 

Susanne Rudenstam är träbyggnadsexpert

Susanne Rudenstam & Carl Wangel är träbyggnadsexperter som gärna diskuterar träbyggandets utveckling i Sverige, dess förutsättningar, framgångar och tillväxt. Andra frågor som de gärna diskuterar är industriellt träbyggande, samhällsplanering, stadsbyggnad, bostadspolitik, affordable housing, export, förtätning, urbanisering, regional utveckling, globala mål, klimatfrågan och livscykelanalyser (LCA).
Växla upp träbyggandet för klimatmålen

Torgny Persson, Forskning & innovation

Torgny kan diskutera och ge exempel på hur produkter från skogen kan vara klimatsmarta alternativ till fossila material. Kläder, förpackningar, vård- och hygienprodukter, energi... och helt nya användningsområden – exemplen är många på att allt som kan göras av olja kan göras av träd. Torgny berättar gärna om skogsnäringens forskningsagenda, där innovation, hållbarhet och bred samverkan är viktiga framgångsfaktorer.
Forskning och innovationsfrågor

Mårten Larsson, vice vd & expert internationella skogsfrågor

Mårten följer och påverkar europeisk skogslagstiftning, och kan dela med sig av reflektioner och råd kring hur mycket av vår svenska politik som styrs via Bryssel och hur man lyssnar, samtalar och driver frågor i komplexa processer där många vill vara delaktiga. Han pratar också gärna om hur viktigt det är för klimatets skull att vi ersätter fossila material med förnybara, och hur politiska styrmedel bör se ut för att driva denna växling.
Bioekonomi, EU och skogsbruk