ATL Debatt: Brandbekämpningen måste ha resurser att klara ett torrt 2022

Debattartikel i ATL 29 april 2022

I helgen firas Valborg och vårens ankomst traditionsenligt med eldar och körsång. Majbrasorna signalerar inte bara vårens ankomst, utan också ökad risk för brand i skog och mark. Tidigare vårar och varmare somrar, på grund av klimatförändringarna, ökar behovet att hindra att skog brinner upp till ingen nytta. En frisk och växande skog är Sveriges viktigaste bidrag i klimatomställningen.

Vi inom skogsnäringen ska göra vad vi kan för att förebygga bränder. Det gäller såklart alla som vistas i naturen. Om bränder skulle uppstå måste Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och övriga myndigheter ha resurser för snabba släckningsinsatser. Det är viktigt att den brandbekämpande verksamheten har resurser nog att hantera om 2022 blir ett varmt och torrt år.

Väderleken har en avgörande betydelse för antalet bränder. Torråret 2018 gjordes över 8 200 släckningsinsatser, jämfört med strax över 4 000 år 2021, enligt statistik från MSB.

De flesta skogsbränder går att undvika med sunt förnuft och ansvarstagande. Dåligt släckta brasor och annan mänsklig påverkan står för varannan bekämpad skogsbrand enligt MSB. Skogsmaskiner orsakar 2,2 procent av skogsbränderna, enligt forskningsinstitutet RISE.

De stora bränderna 2014 och 2018 visar tydligt att det aldrig får saknas resurser för kraftfulla brandsläckningsinsatser. Det är viktigt att helikoptrar sätts in medan elden ännu kan kontrolleras. Samma sak med de vattenskopande brandflygplan som MSB sedan år 2020 har tillgång till.

Övervakning med brandflyg är avgörande för att upptäcka skogsbränder i tid, särskilt för att upptäcka brand orsakad av åsknedslag i avlägsna områden. Kostnaden för det är låg i förhållande till nyttan.

Inom skogsnäringen arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder. Genom att inte använda band och kedjor på skogsmaskinernas däck vid körning i stenig terräng minskar risken för gnistbildning. Att markbereda när marken är fuktig av regn eller dagg bidrar också till att sänka brandrisken. Om marken trots allt fattar eld under arbete, ska elden kunna bekämpas med medhavd utrustning.

Erfarenheten visar betydelsen av att tidigt kunna sätta in brandsläckningsinsatser. Om branden uppstår i samband med skogsarbete måste skogsmaskinförarna ha kunskap och utrustning för att kunna göra en tillräcklig första insats. Räcker inte det krävs kraftfulla och omedelbara insatser. Tillgång till helikoptrar i ett tidigt skede är en avgörande framgångsfaktor.

MSB och länsstyrelserna gör ett bra arbete för att förebygga och släcka skogsbränder. Arbetet under 2021 var framgångsrikt, vilket vi är tacksamma för.

Det är förståeligt om kriget i Ukraina tar mycket av MSB:s uppmärksamhet. Men nu inleds skogsbrandssäsongen 2022 och MSB måste stå rustat – oavsett omvärldsläge. Om det, beroende på torr väderlek eller andra skäl, krävs mer resurser måste politiken vara beredd att ta sitt ansvar och skjuta till pengar. Vi måste alla ta vårt ansvar för att se till att elden inte kommer lös och sprids i skog och mark.

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog, ordf Skogsindustriernas skogskommitté