Ingrid Haglind

Direktör produkter och produktsäkerhet

Foto: Björn Leijon

”Det är positivt att EU-kommissionen framhåller biobaserade råvaror och produkter som ett viktigt område inom den cirkulära ekonomin. Men de borde lyfta bioekonomins roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi i Europa ännu mer.”

Ingrid ansvarar för produktfrågor inom massa och papper, på nationell och europeisk nivå. Nationellt är utformningen av producentansvaret för förpackningar och returpapper en angelägen fråga. Ingrid är väl insatt i EU:s nya direktiv om cirkulär ekonomi inklusive tillhörande avfallspaket med ändringar i avfalls-, förpacknings- och deponeringsdirektiven.

Varför behövs både returfiber och nyfiber i en cirkulär ekonomi?

Vem ska ha ansvaret för att samla in returpapper?