Yttrande över godstratikfrågor-förordningsändringar

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förändringar i trafikförordningen (1998:1276) om att möjliggöra för tyngre fordon att föras på allmänna vägar, och lämnar härmed följande synpunkter.

Sammanfattning

Skogsindustrierna ser i huvudsak positivt på de föreslagna förordringsändringarna men lämnar detaljsynpunkter på vissa av förslagen. Skogsindustrierna:

  • välkomnar införandet av en ny bärighetsklass BK4
  • avstyrker förslaget att Trafikverket ska meddela föreskrifter om förandet av fordon på BK4
  • tillstyrker förslagen om nya viktbestämmelser och nya bruttoviktstabeller
  • avstyrker skrivningen om att det ska vara ett krav att använda släpvagnstabellen i bilaga 1
  • tillstyrker att släpvagnstabellen ska vara möjlig att använda
  • tillstyrker förslaget om nytt förbudsmärke