Yttrande över ändring i trafikförordningen

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till ändringar i trafikförordningen om utökat bemyndigande till Transportstyrelsen. Skogsindustrierna yttrar sig endast om nytt stycke 2 i 4 kap. 12 § trafikförordningen, om utökat bemyndigande till Transportstyrelsen.

Sammanfattning

Skogsindustrierna ser i huvudsak positivt på förslaget men har vissa detaljsynpunkter. Skogsindustrierna:

  • tillstyrker förslaget att ge Transportstyrelsen bemyndigande att meddela föreskrifter om villkor för fordon och fordonståg
  • yttrar sig inte om föreslagna värden i tabellen i 4 kap. 12 § trafikförordningen
  • poängterar att alla fordon ska möta samma höga krav gällande konstruktion och utrustning, motiverat av hänsyn till säkerhet och framkomlighet
  • vill påminna om att riksdagen vid beslut om att införa en ny bärighetsklass, BK4, meddelat att det endast är vägarnas bärighet som ska beaktas vid klassning av vägar