Yttrande över Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan

Skogsindustrierna tycker det är värdefullt att vi i Sverige diskuterar nyttan med olika ekosystemtjänster. En sådan diskussion som utgår från att ekosystemtjänster är de olika nyttor som ett hållbart brukande av olika naturresurser kan ge oss människor skapar förutsättning för en balanserad debatt om brukandet.

Skogsindustriernas utgångspunkt

Att bevara och utveckla olika ekosystemtjänster är och har länge varit ett av de övergripande målen i skogsföretagens miljöarbete. Skogsindustrierna tycker det är värdefullt att vi i Sverige diskuterar nyttan med olika ekosystemtjänster. En sådan diskussion som utgår från att ekosystemtjänster är de olika nyttor som ett hållbart brukande av olika naturresurser kan ge oss människor skapar förutsättning för en balanserad debatt om brukandet. Att bevara och utveckla olika ekosystemtjänster är och har länge varit ett av de övergripande målen i skogsföretagens miljöarbete. Genom att beakta ekosystemtjänster kommer skogarnas många funktioner och värden att bättre tydliggöras och det kan bidra i omställningen till en bioekonomi. Vi hade gärna varit med tidigare i denna process.

En svår fråga i diskussionen kring ekosystemtjänster som man i denna rapport endast ytligt berör är de målkonflikter som uppstår i arbetet med att uppnå god status för samtliga ekosystemtjänster. Det är uppenbart att god status för alla ekosystemtjänster är svårt att uppnå i praktiken utan det krävs avvägningar. Det behövs en tydligare analys av de mest kritiska målkonflikterna samt någon form av handlingsplan för hur dessa målkonflikter ska hanteras inom ramen för den nuvarande skogspolitiken.

När det gäller skogens ekosystemtjänster finns en hel del arbete och tankar i det Nationella skogsprogrammet, AG 2, som med fördel kan plockas in i detta arbete.