Yttrande över remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Flis liggande
Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna har svarat på en remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Skogsindustriernas vision är att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Skogsindustrins största bidrag till att motverka klimateffekten är med produktion av förnybara material och produkter som kan ersätta fossila alternativ. Produkter som är baserade på träråvara binder samtidigt kol och är ett kollager under hela sin livslängd. När materialet återanvänts och återvunnits och inte längre fyller en funktion som material kan det även energiåtervinnas och därmed ersätta ett fossilt bränsle. Rest- och biprodukter från skog och industri kan också användas som biobränsle.

Sammanfattning

  • Det är positivt att svensk elmix ska användas vid beräkning av koldioxidutsläpp
  • Gör det enkelt för förnybara drivmedel
  • Beakta konkurrenskraften för transportköpare