Yttrande över konsultation i frågor som rör det samiska folket

Skogsindustrierna avstyrker förslaget och anser att det behövs en betydligt djupare utredning om konsekvenserna när det gäller skogsbruk.

För skogsbrukets del måste det tydliggöras att myndigheternas konsultationsplikt rörande skogsbruk endast gäller inom Rennäringslagens året‐runt‐marker. Risken är annars överhängande att merparten av skogsbruket i norra Sverige kommer att beröras med inskränkningar och ökad byråkrati som följd. Det finns förutom avverkning i fjällnära skog fler beslut som är tillståndspliktiga och som berör skogsbruket, exempelvis vägtrummor, täkter, dikning mm som också kan påverkas av konsultation. Pågående markanvändning får inte avsevärt försvåras.