Skogsindustriernas yttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft

Blandade växter
Foto: Skogsindustrierna

I promemorian ”Vattenkraft och vattenmiljö” föreslås ett antal ändringar i lagstiftningen i syfte att tillmötesgå EU-kommissionens kritik av det svenska genomförandet av ramdirektivet för vatten samt för att genomföra den blocköverskridande överenskommelsen om Sveriges energipolitik. Skogsindustrierna är djupt oroade över förslagen i promemorian.

Förslagen hotar inte bara landets industriella utveckling utan hela samhällsutvecklingen. För skogsindustrin skulle reglerna leda till försämrad konkurrenskraft och investeringsvilja. Utvecklingen av företagen och därmed av bioekonomin skulle därmed hämmas.

Skogsindustrierna har deltagit i arbetet med Svenskt Näringslivs remissyttrande samt det modifierade lagförslag som utarbetats. Skogsindustrierna hänvisar därför till dessa. I sitt eget yttrande lyfter Skogsindustrierna några av de förslag i promemorian som skulle slå särskilt hårt mot företagens investeringsvilja och konkurrenskraft. Det hittar du här till höger.