Yttrande över SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Skogsindustrierna avstyrker förslaget i sin helhet och anser att jordbruks- och skogsfastigheter ska undantas från stämpelskatteplikt vid regleringar.

Skogsindustrierna anser att det är anmärkningsvärt att skogsnäringen inte överhuvudtaget har beaktats i utredningen med tanke på att 70 % av Sveriges landyta består av skog och en stor mängd skogsfastigheter. Inte heller finns de stora skogsföretagen som remissinstans till förslaget. Fastighetsbildningar som görs i syfte att uppnå ett bättre nyttjande av fastigheterna och strukturella ägarförändringar i skogsnäringen är en grundförutsättning för svensk skogsindustris konkurrenskraft. Merparten av de fastighetsregleringar som görs inom skogsbruket har till syfte att skapa mer sammanhängande enheter för att underlätta brukande av skogsmarken.