Yttrande över En ny kamerabevakningslag SOU 2017:55

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över En ny kamerabevakningslag och lämnar härmed följande synpunkter. Skogsindustrierna står även bakom det yttrande som Svenskt Näringsliv lämnat på förslagen. Skogsindustrierna tillstyrker förslaget att tillståndskravet inte omfattar kamerabevakning inom jordbruk och skogsbruk samt kamerabevakning av vilt.

Skogsindustriernas utgångspunkt

Stölder i anslutning till skogsbrukets maskiner är ett betydande problem och kameraövervakning är ett sätt att förebygga brott. Detta handlar inte om offentliga miljöer utan om platser där allmänheten endast kortvarigt eller på långt avstånd kan bli föremål för bevakning och därför inte kränker den personliga integriteten.

Ny teknik som tex drönare har stor potential inom skogsbruket och kan användas för exempelvis fältinventering och lagerhantering. Teknikutveckling bör inte hindras genom krångliga regelverk samtidigt som det är viktigt att integritetskränkningar undviks.