Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT)

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över delar av Kommissionens mobilitetspaket och lämnar härmed följande synpunkter. Skogsindustrierna står även bakom det yttrande som Näringslivets transportråd lämnat på förslagen.

Sammanfattning

  • Skogsindustrierna delar utgångspunkten för Kommissionens mobilitetspaket om transporternas stora betydelse för medborgare, näringsliv och samhälle och vikten av hållbara transporter.
  • Skogsindustrierna noterar att remissen inte innehåller alla de initiativ till ändrade regelverk som Kommissionen aviserat och menar att det begränsar möjligheterna att få en helhetsbild.
  • Skogsindustrierna anser att det är mycket positivt med åtgärder som kan leda till bättre ordning och reda samt schyssta villkor inom transportsektorn. Regler och bestämmelser bör vara så tydliga som möjligt så att det är lätt att göra rätt. Nya bestämmelser kräver ofta mer resurser för tillsyn, annars riskerar de at bli verkningslösa. Skogsindustrierna vill därför se fler och effektivare kontroller utförda av specialutbildad trafikpolis. Vidare bör överträdelser medföra straff eller sanktion som är kännbara, avskräckande och proportionerliga.
  • Skogsindustrierna tillstyrker förslaget med harmoniserade regler när det gäller utstationering av förare inom vägtransportsektorn.
  • Skogsindustrierna tillstyrker förslaget att intäkter från avgifter ska kunna öronmärkas för infrastruktursatsningar.
  • Skogsindustrierna avstyrker förslaget att infrastrukturavgifter ska differentieras beroende på koldioxidutsläpp eftersom det skulle medföra en dubbelbeskattning tillsammans med befintlig koldioxidskatt.
  • Skogsindustrierna avstyrker förslaget att fastställande av referensvärden för koldioxidutsläpp ska ske genom delegerade akter antagna av Kommissionen. Skogsindustrierna anser att sådana referensvärden bör fastställas genom implementerade akter.