Remissvar om Naturvårdsverket som tillståndsmyndighet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

Flis liggande
Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget att Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätt, under förutsättning att det leder till totalt sett höjd kompetens hos myndigheten, ett mer effektivt och likvärdigt arbetssätt samt förbättrad servicegrad.

Enligt våra medlemmar fungerar nuvarande system, där länsstyrelserna är tillståndsmyndighet och Naturvårdsverket tillsynsmyndighet, olika bra i olika delar av Sverige. Vissa medlemmar har haft bra kontakt med och god service från sin länsstyrelse, medan relationen med Naturvårdsverket har upplevts fungera sämre. Andra medlemmar vittnar om det motsatta förhållandet. Skillnad i upplevelse verkar bero på bland annat:

  • Hur snabbt länsstyrelsen reagerar
  • Hur lätt eller svårt det är att nå fram till rätt person på Naturvårdsverket
  • Huruvida rätt person på Naturvårdsverket återkommer när meddelande lämnats eller om han/hon måste jagas
  • Hur god kompetens kontaktpersoner på länsstyrelser respektive Naturvårdsverket har om utsläppshandelssystemet och dess funktion
  • Hur långa handläggningstiderna är
  • Om kontaktpersonerna förmår hantera utsläppshandelsfrågor separat eller om han/hon sammanblandar dessa frågor med allmänna tillsynsfrågor gällande parametrar definierade i miljötillstånd

Skogsindustrierna anser att handläggning av den typ av verksamhet som handel med utsläppsrätter utgör måste utföras av kompetent personal, eftersom handelssystemet är komplicerat, både i sin uppbyggnad och i det löpande arbetet. Vi anser vidare att det krävs dedikerade handläggare, som tillåts fokusera på dessa uppgifter. Vi förväntar oss att handläggarna ska ha en god förståelse för verksamheten i de anläggningar som ingår i systemet och uppmuntrar i det sammanhanget till studiebesök hos våra medlemmar. Handläggarna måste vidare fullt ut inse behovet av dialog med och service till våra medlemsföretag och handläggarna måste kontinuerligt utveckla sin kompetens för att kunna hänga med i systemets utveckling.

Vi bedömer det som svårt att upprätthålla den kompetens- och servicenivå vi beskriver ovan samtidigt på alla länsstyrelser i Sverige och även på Naturvårdsverket, varför någon typ av centralisering behövs. Att samla kompetens och resurser på Naturvårdsverket ser vi därför som ett steg i rätt riktning. Centraliseringen får dock inte betyda en lägre servicegrad till våra medlemmar, eftersom det totalt sett skulle innebära en systemförlust.