Remissvar om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Eluttag på blå bakgrund

Skogsindustrierna betonar att ett väl fungerande elsystem med en systemkostnad, som är konkurrenskraftig gentemot omvärlden, bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och därmed också till vår industris möjligheter att skapa tillväxt i världens bioekonomi. Detsamma kan sägas gälla vid klok utformning av mål och styrmedel för energieffektivisering.

Gällande synpunkter på betänkandets el-politiska förslag hänvisar Skogsindustrierna till SKGS remissvar, vilket lämnades in den 27 mars 2017.

Gällande betänkandets förslag rörande energieffektivisering vill Skogsindustrierna framföra följande:

  • Energieffektivisering pågår kontinuerligt hos våra medlemmar, inte primärt på grund av politiskt satta mål, utan för att det lönar sig företagsekonomiskt
  • Vi välkomnar att energieffektiviseringsmålet för 2030 är relativt och att referensåret flyttas till att vara 2005
  • Det saknas dock förklarande resonemang kring målnivån liksom konsekvensanalys av målet
  • Målnivån kan inte beslutas politiskt förrän en genomarbetad konsekvensanalys har redovisats och möjlighet har getts att debattera slutsatserna
  • Målnivån måste kunna revideras beroende på hur den svenska ekonomin utvecklas fram till 2030
  • Industrin bör ses som en samlad sektor vid utarbetande av sektorsstrategier
  • Framtagandet av sektorsstrategier får inte innebära att målet direkt eller indirekt bryts ned på sektors nivå
  • Styrmedel för energieffektivisering måste bygga på frivillighet, vara stimulerande och omfatta både el och termisk energi