Yttrande över promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017

Eluttag på blå bakgrund

Skogsindustrierna betonar att ett väl fungerande elcertifikatssystem bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och därmed också till att ge vår industri realistiska möjligheter att skapa tillväxt i världens bioekonomi.

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen om förändringar av kvotkurvan men vill påpeka:

  • Att vid justering av kvotkurvan ska mindre volymer vid behov kunna fördelas på en kortare tidsperiod än fyra år
  • Att gällande kvoter för beräkning av kvotplikt ska ses över vart annat år
  • Att kvoter definitivt ska fastställas på förhand
  • Att en annullering av elcertifikat två gånger per år skulle kunna bidra till bättre marknadsfunktion