Yttrande över Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat

Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19)

Eluttag på blå bakgrund

Ett väl fungerande elcertifikatssystem bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och till att ge vår industri realistiska möjligheter att skapa tillväxt i världens bioekonomi. Enligt vår åsikt är elcertifikatssystemets syfte att omsätta en politisk vilja att öka mängden förnybar elproduktion på bekostnad av icke-förnybara kraftslag, men vi ser inte systemet som ett klimatpolitiskt styrmedel.

Skogsindustrierna tillstyrker:

 • Att utformningen av elcertifikatssystemet efter 2020 blir en förlängning av dagens system och att ambitionshöjningen sker "sömlöst" inom den befintliga elcertifikatsmarknaden
 • Att kvotkurvan till 2045 görs "baktung" och att kvothöjningen påbörjas först år 2022
 • Att systemets nuvarande grundläggande principer behålls, det vill säga:
  • Att systemet är marknadsbaserat
  • Att systemet är teknikneutralt
  • Att systemet inte ges nya funktioner
  • Att tilldelning av elcertifikat sker under 15 års tid
 • Att mikoanläggningar upp till 68 kilowatt utesluts ur systemet
 • Att någon "nedtrappningsmodell" inte införs
 • Att en stoppmekanism införs, men att utformningen utreds vidare
 • Att antalet annulleringstillfällen för elcertifikat ökas
 • Att det utreds vidare om en tidsbegränsning ska införas från det att den första tilldelningen sker tills dess att en ny tilldelningsperiod kan påbörjas

Skogsindustrierna avstyrker:

 • Att elcertifikat inte ska ges vid nollpriser eller negativa elpriser
 • Att kvotpliktiga inte längre ska kunna spara elcertifikat
 • Att elcertifikatens giltighetstid begränsas