Remissvar: Yttrande om Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning

Flis liggande
Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på Energimyndighetens (hädanefter myndigheten) rapport om Kontrollstation 2017 för elcertifikat och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning

Skogsindustrierna:

 • Betonar att ett väl fungerande elcertifikatssystem bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft
 • Tydliggör att det är av största vikt att undantaget från kvotplikt kvarstår för skogsindustrin
 • Tillstyrker:
  • Att den svenska kvotpliktskurvan justeras i enlighet med myndighetens förslag
  • Att principer för teknisk justering av kvotpliktskurvan lagfästs men att genomförandet av själva justeringen författningsregleras i förordningen
  • Att justering av kurvan sker vart annat år, att kvot fastställs i förväg och att faktiska och förväntade avvikelser fördelas jämt över de efterföljande fyra åren
 • Anser att det inte är relevant att kommentera myndighetens förslag om tidpunkt för godkännande av anläggning (kapitel 4), eftersom denna utgår från förutsättningar som inte längre gäller
 • Upplever det som frustrerande att trots ett gemensamt elcertifikatssystem för Sverige och Norge, så divergerar marknadsinformationen mellan länderna