Remissvar: Remissyttrande angående förslag till översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter för perioden 2021-2030

Flis liggande
Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och lämnar detta remissyttrande angående översynen av EU:s handelssystem (hädanefter EU ETS).

Sammanfattning

Avseende nuläget vad gäller EU ETS vill Skogsindustrierna betona:

  • Att skogsindustrin är en föregångare i arbetet med att sänka utsläppen genom kontinuerligt arbete med kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
  • Att EU ETS för närvarande innebär en nettokostnad på cirka 40 miljoner euro per år för den svenska skogsindustrin
  • Att EU ETS hittills varit ett väl fungerande styrsystem som levererat mot målsättningarna