Samtliga remissvar

Eluttag på blå bakgrund

Remissvar avseende promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Skogsindustrierna betonar att en balanserad och klokt utformad skattepolitik bidrar till skogsindustrins konkurrenskraft och därmed också till...

Flis liggande

Yttrande över promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på genomförandet av ILUC.

Flis liggande

Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på Reduktions- plikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Eluttag på blå bakgrund

Remissvar om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Skogsindustrierna betonar att ett väl fungerande elsystem med en systemkostnad, som är konkurrenskraftig gentemot omvärlden, bidrar till skogsindustrins...

Genrebild blandade växter

Skogsindustriernas yttrande Förstudie om gällande rapportering av kemikalieförteckning på ämnesnivå

Skogsindustrierna har tagit del av förslagen i remitterad förstudie om kemikalieförteckning på ämnesnivå. Skogsindustrierna avstyrker förslaget...

Yttrande över promemoria Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon (N2016/00757/MRT)

Promemorian berör ändringar i och implementerar EUs direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik...

Genrebild blandade växter

Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”, SOU 2017:1

I yttrandet framhåller Skogsindustrierna vikten av goda villkor för företagande och innovation som grunden för arbete, hållbar tillväxt och välfärd...

Flis liggande

Skogsindustrierna har gett regeringen sin syn på EU-kommissionens förslag till nytt Förnybartdirektiv

Svensk skogsindustri är redan idag en stor aktör inom förnybar energi och berörs av i princip alla delar i EU-kommissionens förslag till nytt...

Genrebild blandade växter

Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Skogsindustrierna anser att systemet med riksintressen behöver ses över. Det är inte rimligt att mer än halva Sveriges yta omfattas av ett utpekat...

Flis liggande

Förslag till ändrade regler i BBR och BEN, dnr: 4562/2016

Utred ett byggregelverk som tar hänsyn till byggprocessens klimatpåverkan

1 2 3 4 5 Nästa