Förslag till ny vattenlagstiftning hämmar samhällsutvecklingen

I promemorian ”Vattenkraft och vattenmiljö” föreslås ett antal ändringar i lagstiftningen för att tillmötesgå EU-kommissionens kritik av det svenska genomförandet av ramdirektivet för vatten samt för att genomföra den blocköverskridande överenskommelsen om Sveriges energipolitik.

Skogsindustrierna anser att förslagen i promemorian hotar inte bara landets industriella utveckling, utan hela samhällsutvecklingen. Skogsindustrins investeringsvilja i de svenska anläggningarna skulle minska kraftigt och utvecklingen av bioekonomin hämmas.

Förslaget om en tudelad prövning leder till exempel till en oförutsägbar och långdragen tillståndsprövning där investeringar kan stoppas om de anses äventyra uppnåendet av en miljökvalitetsfaktor – en faktor som det många gånger saknas vetenskapligt underlag för. Med anledning av att det råder stora brister i underlaget för att klassificera vattenförekomster är det också viktigt att verksamhetsutövare kan pröva besluten om klassning och kvalitetsnormer i domstol.

Skogsindustrierna motsätter sig också förslaget att hela verksamheten måste tillståndsprövas även om investeringen endast berör en del av processen. Detta ökar byråkratin och försenar åtgärder som främjar både konkurrenskraft och miljö.

Skogsindustrierna har deltagit i arbetet med Svenskt Näringslivs remissyttrande samt det modifierade lagförslag som utarbetats. Remisstiden har nu löpt ut och nu återstår arbetet att finna lämpliga lösningar. Skogsindustrierna kommer att göra sitt yttersta för att bidra till arbetet på ett konstruktivt sätt.