Förnybart måste gynnas i förnybartdirektivet

Pellets
Foto: Deromegruppen

Att förnybar energi verkligen gynnas i den nya lagstiftningen är Skogsindustriernas viktigaste inspel till förhandlingarna om EU-kommissionens förslag till förnybartdirektiv.

Till 2030 vill EU-kommissionen öka andelen förnybar energi till 27 procent från dagens 20 procent. Det framgår av kommissionens lagförslag för förnybar energi, det så kallade förnybartdirektivet, som just nu förhandlas i parlamentet. Förslaget innehåller ett antal åtgärder för att nå målet på ett hållbart sätt. Det är fokus på transport- och värmesektorn men det berör även el och även skog genom nya hållbarhetskriterier. För skogsindustrin är detta en viktig lagstiftning som kan påverka tillgången och efterfrågan på både energi och råvara.

Att förnybar energi verkligen gynnas i den nya lagstiftningen är Skogsindustriernas viktigaste inspel till förhandlingarna. Det låter självklart, men det finns delar i förslaget som riskerar att gynna fossila energikällor. Därför är det viktigt att:

  • Hålla direktivet enkelt, så att regelverket blir lätt att följa och leva upp till. Det gäller att undvika administrativa pålagor som tar tid och pengar från producenterna.
  • Införa ett riskbaserat förhållningssätt, där nationer som har relevant lagstiftning på plats klassas som lågriskländer får minsta möjliga pålagor.
  • Skilja på fossilt och förnybart. Fossila restprodukter är inte en förnybar råvara och har därmed inte i detta direktiv att göra.
  • Alla förnybar energi behövs för att klara klimatutmaningarna. Ställ inte de förnybara energikällorna mot varandra. Det gynnar enbart de fossila alternativen.
  • Gynna brukandet av skogen, det ger störst klimatnytta.

Läs mer i Skogsindustriernas Position Paper

Mer information om förnybartdirektivet på EU-parlamentets hemsida