Stoppa vägslitageskatten

Förslaget om kilometerskatt under nytt namn

Timmerbil på väg

Kilometerskatt, lastbilsskatt, vägslitageskatt - under åren har det funnits olika namn på samma förslag som i grund och botten går ut på att beskatta avstånd - Sveriges stora konkurrensnackdel.

Regeringen är missnöjd med Vägslitageutredningens betänkande, som presenterades 28 februari 2017, och kommer återkomma med ett eget förslag om hur de vill beskatta lastbilstransporter under innevarande mandatperiod.

För transporter av skogsråvara finns sällan någon annan lösning än lastbilstransporter. Vill regeringen minska lastbilstransporternas miljöpåverkan är skatt på avstånd inte rätt väg att gå. Istället bör de stimulera fordonsutveckling, förnybara drivmedel, el-vägar och effektivare transporter som 74 ton.

Skogsindustrierna är Sveriges största transportköpare. Varje år köper branschen transporttjänster för cirka 25 miljarder. Hälften av alla tåg, utöver Malmbanan, och närmare var fjärde lastbil är en skogsindustritransport. Skogsindustrin förädlar en förnybar råvara som transporteras från landsbygd till industri, sågverk och bioraffinaderier. Ungefär 80 procent av skogsindustrins produkter exporteras.

Varför är vägslitageskatten en dålig idé?