Miljömålsberedningen

Smurfit Kappa utsläpp
Foto: Skogsindustrierna

I Miljömålsberedningens slutbetänkande; "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige" lyfts skogen och bioekonomin fram som viktig för att Sverige ska lyckas skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Betänkandet är ute på remiss med slutdatum 20 oktober 2016.

Regeringens miljömålsberedning har under sommaren presenterat ett klimatpolitisk betänkande. Betänkandet redogör för ett antal mål om utsläppsminskningar, både i den handlande och ickehandlande sektorn. Beredningen anger ett långsiktigt mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Skogsindustrierna ser positivt på ambitiösa klimatmål för Sverige om vägen dit är kostnadseffektiv. Klimatet är en global fråga och insatser måste göras där man får mest klimatnytta för pengarna.

Beredningen lyfter fram bioekonomin

För Skogsindustrierna är det viktigt att lyfta fram skogens roll i klimatarbetet. För klimatförändringarna är det hållbara svenska skogsbruket en del av lösningen eftersom skog binder koldioxid när den växer och kol sedan lagras i produkterna under deras livslängd. Ytterligare nyttor är de som uppnås när träprodukter ersätter andra, mer energikrävande produkter, och när restprodukter från skogen används som energikälla i stället för fossila bränslen. Ett aktivt skogsbruk binder och lagrar lika mycket kol som Sverige släpper ut.

Beredningen stödjer bioekonomin och lyfter det som en viktig faktor för att vi ska klara klimatutmaningen. Miljömålsberedningens betänkande är nu på remiss fram till den 20 oktober och en proposition om klimatlag väntas komma omkring årsskiftet.

 

Dela med dig!