EU:s klimatpolitik

Klimatpolitik, kretslopp europa
Foto: Skogsindustrierna

Det är viktigt att vi ser skogens roll när det gäller att sänka utsläppen av växthusgaser. En växande skog lagrar kol och skogen som råvara ersätter produkter och tjänster med ett fossilt ursprung.

2014 kom EU överens om ett åtagande att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent i jämförelse med 1990. Detta blev också EU:s gemensamma bidrag till klimatkonventionens konferens i Paris 2015. I juli 2015 kom EU-kommissionen med sitt förslag om hur EU:s utsläppshandel ska reformeras från 2021. I juli 2016 kom nästa förslag som anger ansvarsfördelning mellan EU:s medlemsländer för de delar av utsläppen som inte ingår i ETS. Där ingår även ett antal flexibilitetsmekanismer för att ge möjlighet att jämna ut skillnader i förutsättningar mellan länderna.

Det föreslagna målet för Sverige är minus 40 procent. Sverige och Luxemburg har de högsta målen. Det betänkande som Miljömålsberedningen nyligen lagt fram föreslår minskningar med 58 procent under samma tidsperiod.

Skogsindustrierna är positiv till det föreslagna klimatmålet för EU och för Sverige då en strategisk och ambitiös klimatpolitik driver tillväxt i världens bioekonomi. Det är viktigt att vi ser till skogens roll när det gäller just klimatnytta. Det handlar dels om att skogen lagrar kol och dels om att skogen som råvara ersätter produkter och tjänster med ett fossilt ursprung. Genom att byta ut oljebaserade produkter som bensin mot förnybara drivmedel sparar man in på utsläppen. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att Skogsindustrierna inte vill se en utveckling mot carbon forestry med syftet att göra avsättning av kolsänkor i skogen istället för en politik som stimulerar lagring av kol i produkter och substitution av växthusgasintensiva produkter.

Generellt vill Skogsindustrierna att EU:s klimatpolitik ska främja de mest kostnadseffektiva åtgärderna både utifrån ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Vad innebär EU:s energi- och klimatpolitik för skogsindustrin?

Dela med dig!