Energikommissionen

I juni 2016 slöts en blocköverskridande överenskommelse mellan fem av de åtta partier som ingår i Energikommissionen. Nu bevakar Skogsindustrierna dess genomförande.

Skogsindustriernas utgångspunkt är att Sveriges väl fungerande elsystem fortsatt ska värnas. Den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet, som finns med i energiöverenskommelsen, bör kunna leda till ytterligare investeringar i biokraft och troligen också till fortsatt låga elpriser. Det stärker konkurrenskraften för svensk skogsindustri på den globala marknaden. Skogsindustrierna välkomnar även att basindustrin undantas från höjd energiskatt på el, vilket visar att politiken förstått vikten av en stark skogsindustri för jobben, exporten och välfärden.

Tre mål i överenskommelsen

  • Att ett energieffektiviseringsmål för 2030 ska sättas senare under det här kalenderåret
  • Att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion
  • Att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Överenskommelsen i korthet

  • Effektskatten på kärnkraft avskaffas
  • Fastighetsskatten på vattenkraft sänks
  • Regler för omprövning av vattenkraftsverksamhet förenklas
  • Elcertifikatssystemet förlängs till 2030 och ambitionen höjs med 18 TWh.
  • Det sker i nuläget inga ändringar i elmarknadsmodellen.
  • Inget slutdatum för kärnkraft.

Dela med dig!