Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi, kretslopp
Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är redan idag en biobaserad cirkulär ekonomi där förnybar råvara från hållbart brukade skogar används till produkter och energi om och om igen. Hela trädet nyttjas och restprodukterna används antingen i den egna tillverkningen eller i en annan industri. Just nu ligger frågan om cirkulär ekonomi på EU:s dagordning.

De möjligheter som cirkulär ekonomi skapar för stärkt konkurrenskraft och miljömässig hållbarhet bör ges en ännu större roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi i Europa.

I vår bransch handlar det om att använda både färsk- och returfiber i ett evigt kretslopp. Vi menar att lagstiftaren måste se färskfiber och returfiber som två likvärdiga råvaror. Övriga medlemsländer har inte samma insikt eller förståelse för att färskfiber är en förutsättning för tillgång av returfiber. 

Det är huvudsakligen Norden som står för färskfiberflödet inom EU. Färskfiber exporteras i flera varv på den europeiska kontinenten för att slutligen bli bioenergi. EU-kommissionen arbetar just nu med en handlingsplan och ändringar i tre direktiv som har kopplingar till cirkulär ekonomi. I det förslag som har varit ute på remiss har Skogsindustrierna framhållit att direktiven behöver förtydligas vad gäller återanvändning och återvinning av förpackningsmaterial. Kommissionen föreslår höjda återvinningsmål vilket är positivt så länge som det finns en tydlig angiven definition av olika material som ska återvinnas och att beräkningsformen för återvinning blir tydlig.

Producentansvar

Inom ramen för cirkulär ekonomi är frågan om vilket system som är bäst lämpad för insamling för återvinning aktuell. Denna fråga diskuteras både i Sverige och EU. Skogsindustrierna vill behålla producentansvaret för Sverige då vi menar att om man är ansvarig för kostnaden för återvinning måste man även kunna ha möjlighet att kunna styra över utformningen av systemet.

Aktuellt

Nedan hittar du Skogsindustriernas ståndpunkter inför förändringar i EU-direktiven Avfallsdirektivet och Förpackningsdirektivet som förhandlas i EU-Parlamentet och Rådet just nu.

Dela med dig!