74-tons lastbilar

Lastbil 74 ton
Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna arbetar för effektivare transporter. Det är bra för miljön och det är bra för ekonomin. Att låta en lastbil lasta mer gods vid varje körning är ett sätt att göra lastbilstransporter effektivare. Det ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna och högre trafiksäkerhet.

Därför vill vi att regeringen ger klartecken för införande av 74-tons lastbilar. Fordonen är tyngre, men inte längre, än vanliga lastbilar och eftersom de är utrustade med fler hjulaxlar blir slitaget på vägen samma eller lägre än med vanliga lastbilar. Det betyder att vägnätet inte påverkas negativt.

Var ligger frågan

Regeringen föreslår införandet av en ny bärighetsklass som möjliggör färd med 74-tons lastbilar i propositionen Godstrafik från och med 1 juli 2017. Det finns dock ett stort problem med regeringens intentioner. De är rädda för överflyttning av gods från järnväg och sjöfart till lastbil. De ställer därför de olika trafikslagen mot varandra och omöjliggör därmed en fungerande logistik där olika trafikslag samverkar. Regeringens intention leder till att endast 8 procent av det statliga vägnätet blir tillgängligt för att köra med 74-tons lastbilar. Skogsindustrins möjlighet att utnyttja det utpekade vägnätet är begränsad.

Läs mer i Skogforsks analys av föreslaget BK4-vägnät

Finland har gått före

Redan i oktober 2013 höjde Finland sin maximala bruttovikt för lastbilar till 76 ton. I Finland har 76 ton införts på hela vägnätet med skyltar för vägavsnitt och broar med sämre bärighet. Vi behöver ett liknande beslut i Sverige med ett stort vägnät för att stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Erfarenhet av tyngre lastbilar är god

  • Minskade utsläpp med cirka 10-15 %
  • Färre lastbilar på vägarna
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Smartare användning av infrastrukturen
  • Kräver inga infrastrukturinvesteringar, men viss omskyltning av broar
  • Lägre logistikkostnader
  • Stärker svensk konkurrenskraft

Läs mer om 74-ton

Hur kan vi sänka utsläppen med effektivare transporter?

Dela med dig!