Vad vi gör

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik och marknadsfrågor för trämekaniska produkter.

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning.

Näringspolitik

Politiska beslut om energi, skog, klimat, transporter m.m. påverkar företagens villkor. Skogsindustrierna är en självklar samtalspartner och remissinstans och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter och politiska partier. På Europanivå är Skogsindustrierna medlemmar i branschorganisationerna CEPI och CEI-Bois.

Dela med dig!