Miljöarbete i industrin

Kretslopp mörk

Skogsindustrin har unika förutsättningar att bidra till hållbar utveckling. Skogsindustrin är en cirkulär, biobaserad ekonomi med en förnybar råvara. Miljöhänsyn är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Råvaran från hållbart brukade skogar används för att tillverka produkter och energi. Hela trädet tas till vara. De använda produkterna återvinns, antingen som material eller som bioenergi. Sågverk och massa- och pappersbruk samverkar genom att rester från sågningen går vidare till bruken. Det ger en hög resurseffektivitet.

Så jobbar skogsindustrin med miljöfrågor

Miljöarbetet präglas av en helhetssyn på råvaror, energi, avfall och transporter. Utsläppen från tillverkningen är idag låga, men självklart fortsätter miljöarbetet. Idag genereras till exempel drygt 95 % av den värmeenergi som används i processerna från biobränslen och målet är att bli ännu bättre. Företagen har, förutom de branschgemensamma målen, ofta egna mål för hållbarhetsarbetet.

De har också miljö- och energiledningssystem vilka säkerställer ett systematiskt miljöarbete. Detta innebär också att krav ställs på leverantörerna. Företagen arbetar kontinuerligt med att byta kemikalier så att miljöbelastningen minskas. Detta sker genom samarbete med kemiindustrin och genom databaser med uppgifter om innehåll och effekter.

Trots att tillgången på vatten är god i Sverige strävar företagen efter att minska användningen. Det bidrar till minskad energianvändning i processen. Arbete pågår också för att minska behovet av transporter t ex genom effektiv logistik tyngre lastbilar och ökad användning av järnväg.

Resultatet av 50 års miljöarbete

Skogsindustrin startade ett systematiskt och effektivt miljöarbete redan på 70-talet. Arbetet inriktades mot att minska utsläppen till vatten och luft från tillverkningsprocesserna.

Idag kan vi konstatera att utsläppen av organiskt material till vatten har minskat med mer än 90 % sedan dess, samtidigt som produktionen har ökat med 50 %. Klorgasblekningen upphörde i början av 90-talet tack vare stora förändringar av processtekniken.

Idag renas allt vatten som släpps ut i två eller tre reningssteg vid fabrikerna. Studier i vattendragen visar att åtgärderna haft stor positiv effekt på växt- och djurliv i vattendragen.

Utsläppen till luft av svavelföreningar har minskat med mer än 95 % sedan början på 70-talet, bland annat tack vare övergången från fossila till biobaserade bränslen. Utsläppen till luft av kväveoxider har också minskat, men inte i lika hög grad eftersom det idag inte finns kostnadseffektiv teknik att minska utsläppen från de så kallade återvinningspannorna.

Dela med dig!