Skyddad skog i Sverige

Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ca 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare åtta procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning.

Formellt skyddad skog

Det finns många olika skyddsformer för skog i Sverige. Vi har 29 nationalparker, drygt 4 100 naturreservat, över 7500 biotopskyddsområden och 5 000 naturvårdsavtal.

Frivilligt skyddad skog

Skogsägare som är certifierade enligt något eller båda av certifieringssystemen FSC och PEFC avstår från att bruka minst 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen på sina marker. De frivilliga avsättningarna omfattar i Sverige idag tillsammans närmare 1,5 miljoner hektar skog fördelat på flera hundra tusen områden av olika storlek.

Improduktiv skogsmark

Med improduktiv skogsmark avses skog på magra marker där trädens sammanlagda tillväxt understiger en kubikmeter per hektar och år. Dessa områden är enligt skogsvårdslagen undantagna skogsbruk och har betydelse för den gröna infrastrukturen, den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster.

Här hittar du de avsatta skogarna 

På Skogsindustriernas digitala karttjänst Skyddad skog finns interaktiva kartor som i detalj visar var de avsatta skogarna finns och vem som äger dem. Där kan man också välja att sortera på olika skyddsformer.