Råvaror

Timmer
Foto: Deromegruppen

Den svenska skogen är basen för skogsindustrin. Skogen är bra på många sätt. Tidigare generationer levde nära naturen och fick ved, virke, foder och en massa annat från skogen.

För varje träd som skördas planteras två nya. Därför har det svenska skogsförrådet ökat stadigt de senaste åren. I en växande bioekonomi finns utrymme att avverka mer skog än vi gör idag i Sverige. Samtidigt vill skogsindustrin använda resurserna på ett effektivt sätt. Inget av den ved som transporteras ur skogen går därför till spillo. 

Vem använder vad från skogen? 

Sågtimmer levereras till sågverksindustrin och massaved till massaindustrin. Restprodukter från sågverken – spån och flis – är viktiga råvaror för spånskive- respektive massaindustrin. Mindre än 10 procent av skogsindustrins virkesförsörjning täcks med import, så gott som helt från närområdet – Norge och Baltikum.

Därför använder Sverige mer färskfiber

Vid pappers- och kartongtillverkning används förutom massa från färskfiber en inte obetydlig andel returpappersmassa från återvunnet papper. Returpapper används i bestämda kvaliteter och för bestämda ändamål. Sverige har en hög insamlingsgrad men – jämfört med många andra länder – låg inblandningsgrad. Den övervägande delen av svensktillverkat papper exporteras. Detta papper utgör bas för insamling och användning av returpapper i importländerna som inte har tillgång till färskfiber. Förutom massor av olika slag används också fyllnads- och bestrykningsmedel vid produktion av finpapper och kartong.