NSG-Sweden driver forskningsagendan

Förverkligandet av skogsnäringens forskningsagenda är en långsiktig uppgift. Ambitionen är att få till stånd starka program och projekt. Genomförandet är beroende av forskningsfinansiärernas, såväl offentliga som från näringslivet, intresse och engagemang. Genom den nationella supportgruppen NSG-Sweden skapas en grund för denna samverkan.

NSG-Sweden ska främja ett framgångsrikt genomförande, följa utvecklingen och ta initiativ till översyn och eventuell revidering av forskningsagendan. NSG-Sweden fungerar också som nationell supportgrupp till FTP (Forest-based Sector Technology Platform). Därigenom får den svenska skogsnäringens forskningsagenda inverkan på den europeiska forskningsagendan och EU:s utlysningar.

Ledamöter i NSG-Sweden är näringslivsrepresentanter från de tre huvudgrenarna skog, trä och massa-papper samt representanter för de nationella forskningsfinansiärerna. Skogsindustrierna ansvarar för gruppen och är ordförande. Som en del av den europeiska teknologiplattformen FTP utser NSG-Sweden den svenska ledamoten i FTPs Advisory Committee.

De adjungerade processledarna har som uppgift att koordinera genomförandet av forskningsagendan, kommunicera verksamheten till omvärlden samt inspirera till nya projekt och program. Till sin hjälp har de referensgrupper med deltagare från näringsliv, samhälle och forskarvärlden.

Ett programsekretariat vid Skogsindustrierna leder arbetet och organiserar kontakter med viktiga intressenter och finansiärer. Sekretariatet stödjer också processledarna i arbetet med att få till stånd större angelägna forskningsprogram och projekt.

Ledamöter i NSG-Sweden

Ordförande

Torgny Persson, Skogsindustrierna
Telefon: 08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Näringslivet

Andreas Rastbäck, Holmen
Mikael Eliasson, Svenskt Trä
Mikael Hannus, Stora Enso

Forskningsfinansiärer

Peter Åslund, VINNOVA
Telefon: 08-473 30 00
peter.aslund@vinnova.se

Klara Helstad, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 20 00
klara.helstad@energimyndigheten.se

Karin Perhans, Formas
Telefon: 08-775 40 51
karin.perhans@formas.se

Thomas Nilsson, Mistra
Telefon: 08-791 10 22
thomas.nilsson@mistra.org

Processledare (adjungerade)

Skog:

Lars Wilhelmsson, Skogforsk
Telefon: 018-18 85 55
lars.wilhelmsson@skogforsk.se

Trä:

Hans Holmberg, RISE
Telefon: 010-516 62 55 
hans.holmberg@ri.se

Massa och papper:

Kennert Johansson, RISE Bioeconomy
Telefon: 08-676 70 61
kennert.johansson@innventia.com